LEGATER

LEGATER

Legatansøgninger skal udfyldes i et skema, som findes på følgende link til download  saft-legat-skema

Udfyldt legatskema sendes til email adresse:  line.lindhardt.pedersen@gmail.com.

I overensstemmelse med SAFTs formålsparagraf uddeler foreningen hvert år et antal legater til studerende ved højere læreanstalter. Der ydes kun støtte til studerende, der uddanner sig indenfor områder med relation til arktisk naturvidenskabelig forskning og teknologi, herunder især aktiviteter relateret til Grønland.

Ansøgningsfrist er 1. april og 1. november hvert år.

Legatansøgninger behandles inden for ca. én måned efter ansøgningsfristerne, hvorefter ansøgerne får direkte besked om tildeling/afslag.

Følgende aktiviteter prioriteres:

  • Indsamling af data/feltarbejde i forbindelse med afgangsprojekter (bachelor, kandidat/master og PhD projekter, herefter samlet benævnt afgangsprojekter).
  • Studieophold i udlandet ved en relevant institution i forbindelse med afgangsprojekter.
  • Konference hvor ansøgers egne resultater præsenteres som del af afgangsprojekter.

Der ydes støtte til:

  • Rejseudgifter i forbindelse med feltarbejde, studieophold og konferencer indenfor arktisk teknologi og forskning.
  • Studieafgifter, studiemateriale mv. i forbindelse med studieophold.
  • Kost og logi i forbindelse med studieophold og feltarbejde.

Der ydes ikke støtte til:

  • Beklædning.
  • Udgifter i forbindelse med kursus, der er en fast bestanddel af studieplanen
  • Feltudstyr og instrumenter.
  • Studieophold påbegyndt før ansøgningsfristen, samt udgifter afholdt før ansøgningsfristen.

Der kan ikke uddeles legater mellem ansøgningstidspunkterne.

Legaternes størrelse varierer, men typisk vil legatportionerne være på maksimalt 5000 kr. Beløbet reguleres afhængigt af antallet af indkomne ansøgninger og bestyrelsens vurdering af disses kvaliteter. 

Det er en betingelse for tildelingen, at der efter aktivitetens afholdelse indsendes dokumentation for de afholdte udgifter i form af et regnskab med tilhørende originale bilag.

SAFT opfordrer til, at resultater fra de støttede aktiviteter så vidt muligt præsenteres ved konferencer og/eller publiceres. Ved sådanne formidlingsaktiviteter forventer SAFT anerkendelse som bidragsyder (acknowledgement). Desuden forventes, at legat-modtagere fremlægger deres aktiviteter/resultater ved SAFTs årlige konference.

……